Akademija Šumadija – Difuzione operacije

Dizajn korica za udžbenik Akademije strukovnih studija u Aranđelovcu, u skladu sa brending sistemom koji je već uspostavljen u okviru akademije.

Klijent

Akademija strukovnih studija Šumadija

Godina

2021

Usluge

  • Dizajn korica

Osnovne informacije

Problematika udžbenika je predočena jasno i koncipirano saglasno dugogodišnjim iskustvom autora, stečenim u radu na predmetu difuzione operacije i srodnim predmetima.

Osim osnovnih pojmova vezanih za molekulsku i turbuletnu difuziju, poklanja se detaljna pažnja međufaznim prenosima rastvorene komponente, prikazani su osnovni zakoni prenosa mase, i osnovne diferencijalne jednačine.

U udžbeniku je navedena i primena pojedinačnih operacija na primerima razdvajanja složenih smeša karakterističnih za hemijsku, farmaceutsku i prehrambenu industriju.

Autori

Zoranka Malešević, Milica Đeković Šević