Uslovi DeKovach Workshop radionice

Pristup DeKovach Workshop-u (u daljem tekstu Workshop) i korišćenje istog predmet su sledećih uslova. Ukoliko se ne slažete sa njima, moramo vas zamoliti da napustite ovaj Workshop. Korišćenjem ovog Workshopa, izjavljujete da koristite ovaj Workshop i njegov sadržaj na sopstveni rizik.

Registracija

DeKovach neće razmatrati nikakvu prijavu za prisustvovanje radionici za obuku osim ako nije popunjen obrazac za registraciju.
Sve registracije će biti priznate elektronskim putem.
Potvrda o slanju registracionog formulara ne predstavlja prihvatanje radionice za obuku.
Ako je radionica u potpunosti rezervisana, ime polaznika biće stavljeno na listu čekanja, radi eventualnog otkazivanja.

Otkazivanje ili reprogramiranje radionice

DeKovach neće biti odgovoran za bilo kakve troškove nastale od strane klijenta prilikom otkazivanja ili reprogramiranja radionice za obuku.

Izuzeće od odgovornosti

Firma DeKovach je napravila kompilaciju sadržaja u okviru ovog Workshopa veoma pažljivo i u skladu sa svojim sadašnjim saznanjima.
Međutim, ne pružamo garanciju, ni direktnu ni indirektnu, za potpunost ili tačnost detalja pruženih na ovom Workshop-u. Molimo vas da budete svesni posebno činjenice da detalji koje pružamo možda više nisu aktuelni. Pristup ovom Workshop-u i korišćenje istog koriste se na sopstveni rizik. Ne prihvatamo odgovornost za zahteve za odštetu zbog gubitaka, oštećenja ili zahteve za nadoknadu zbog detalja koji nedostaju ili nisu navedeni.

Autorska prava i prava intelektualne svojine

Sva autorska i druga prava intelektualne svojine koja se odnose na materijale i materijale kursa koji se pružaju u vezi sa radionicama za obuku ostaju jedina imovina DeKovach ili njegovog određenog pružaoca usluga. Nijedan deo bilo kojeg dela kursa ne može biti kopiran ili preveden u bilo kojem obliku bez prethodne pismene saglasnosti DeKovach firme ili njegovog određenog pružaoca usluga.

Ovim Workshopom rukovodi DeKovach PR Dejan Kovačević u Srbiji. Sva prava na Workshop ili koja proizilaze iz istog ostaju vlasništvo DeKovach.
DeKovach može izmeniti sadržaj ovog Workshopa i/ili prekinuti njegov rad u bilo kom momentu bez prethodnih najava, u celosti ili delovima, prema svom nahođenju i bez preuzimanja odgovornosti. DeKovach nema nikakvu obavezu da ažurira sadržaj ovog Workshopa.

Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, svi detalji, dokumenti i izjave objavljene na našem Workshop-u su vlasništvo isključivo kompanije DeKovach. Osim ukoliko postoji pisano odobrenje od firme DeKovach., nikakva dozvola se ne daje za unos objavljenog i pravom zaštićenog sadržaja sa našeg Workshopa u druge programe ili Workshopove ili za upotrebu takvog sadržaja na bilo koji drugi način.

Lični podaci

Firma DeKovach naročitu pažnju posvećuje tome da obezbedi zaštitu ličnih podataka.

Prikupljanje, obrada i upotreba ličnih podataka

Prikupljamo i obrađujemo samo ukoliko koristite posebne usluge, pa zato tražimo vaše podatke ili ukoliko ste nam sami dobrovoljno dali svoj pristanak na to. To možete učiniti, na primer, kao deo procedure registracije na Workshop, tako što popunite formular ili nam pošaljete imejl, naručite proizvode ili usluge, pošaljete nam pitanje ili tražite od nas materijal. Ukoliko nemamo druge pravne obaveze, vaše podatke koristimo samo u svrhe za koje ste nam dali svoj pristanak.

Vaše lične podatke delimo sa trećim licima samo ukoliko je to potrebno da bi vam pružili uslugu koju ste tražili ili ukoliko ste nam dali svoj pristanak.

Zadržavanje podataka

Podatke čuvamo jer je to pravna obaveza ili tokom perioda vremena koji je potreban da se obezbedi usluga koju ste tražili ili kako ste se saglasili.

Pravo na pregled, ispravku i zamerku

Imate pravo da pregledate i ispravite bilo koji svoj lični podatak koji smo sačuvali i možete povući svoj pristanak na upotrebu vaših podataka u bilo kom momentu, što će uticati na buduću upotrebu. Potrebno je samo da nam pošaljete imejl na: kontakt@dekovach.com